Kalkulačka exekuce 2023,
výpočet exekučních srážek ze mzdy

Nezabavitelná částka v exekuci se od 1. ledna 2023 opět navýší. Za změnou ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy stojí zvýšení životního minima a normativních nákladů na bydlení. Zvýšení nebude tentokrát tak výrazné, a to díky novele, kterou schválila vláda na návrh Ministerstva spravedlnosti dne 21.12.2022. Nový návrh změnil způsob výpočtu exekuce a aktuální koeficienty.

Výpočet exekuce 2023

Aktualizovaná kalkulačka pro výpočet nezabavitelné částky od 1. ledna 2023. Ve výpočtu je zohledněno navýšení životního minima a změna aktuálních koeficientů, které jsou důležité pro výpočet exekučních srážek ze mzdy.

Výpočet exekuce má pouze informativní charakter.

Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Řešení dluhů a exekucí

Vyplacení dluhů a exekucí bez ztráty majetku
VÍCE INFORMACÍ  

Získejte rychle peníze na cokoliv i na vyplacení dluhů a exekucí

Úvěr pro podnikatele, živnostníky a OSVČ na cokoliv

Nebankovní půjčka se zástavou nemovitostí

Ušetřete na splátkách, konsolidace půjček a úvěrů

Vyplacení dluhů a pohledávek nejen pro podnikatele

Exekuční srážky ze mzdy a jiných příjmů

Exekuční srážky ze mzdy jsou nejčastějším způsobem provedení exekuce. Tento typ výkonu exekuce je založen na přikázání části mzdy a jiného příjmu dlužníka. Srážky ze mzdy provádí zaměstnavatel či jiný plátce mzdy dlužníka za účelem úhrady dluhu.

Za mzdu jsou považovány všechny odměny, které zaměstnavatel zaměstnanci v exekuci vyplácí. V případě, že dlužník pracuje u více zaměstnavatelů, exekučním srážkám podléhají všechny tyto příjmy. Exekuce se vztahuje nejen na mzdu. Srážky se mohou provádět i z jiných příjmů, než je mzda a jsou vymezeny v § 299 o. s. ř.

Exekucí lze postihnout tyto příjmy

Plat, výživné, služební plat, služební příjem, odměnu z dohody o pracovní činnosti, odměnu z dohody o provedení práce, odměnu za pracovní nebo služební pohotovost, důchod, podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci a kompenzace, náhradu mzdy nebo platu, nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství, stipendium, odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce, výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů a další příjmy.

Jaké příjmy nepodléhají exekuci!

Některé příjmy jsou před exekucí chráněny a exekutor je nesmí postihnout. Jedná se například o dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky sociální péče a příspěvky na bydlení, jednorázové dávky sociální podpory či cestovní náhrady a specifické druhy sociálních dávek podle zvláštního právního předpisu.

Exekuci nepodléhá také důchod dlužníka, který z důchodu hradí svůj pobyt v ústavu sociální péče (domov důchodců). Exekutor mu nemůže exekucí postihnout tu část důchodu, která je nezbytná k úhradě pobytu + část důchodu, která odpovídá výši měsíčního kapesného v daném zařízení.

Přednostní a nepřednostní pohledávky

Přednostní pohledávky jsou takové dluhy, které při exekuci srážkami ze mzdy mají přednost před těmi nepřednostními. Věřitelé takových pohledávek získají své peníze dříve.

Nepřednostními pohledávkami jsou běžné pohledávky zejména z dluhů půjček, pokut, dluhů za jízdu načerno, nezaplacení vyúčtování služeb a dodávek spojených s užíváním bytu a nemovitosti jako je elektřina, plyn, voda apod.

Přednostní pohledávky jsou vyjmenovány v zákonu (Občanský soudní řád) 99/1963 Sb., paragraf 279. Jedná se o pohledávky výživného, paušální náhrada nákladů pro plátce mzdy, pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory, pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění, pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci, pohledávky za náhradní výživné, pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví.

Exekuce 2023 – nezabavitelná částka od 1.1.2023

Nezabavitelná část mzdy je složena ze dvou složek, a to ze životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení. Je to částka, která nesmí být dlužníkovi v rámci exekučních srážek z jeho mzdy stržena.

Nezabavitelná částka na osobu dlužníka = 13 638 Kč

Nezabavitelná částka na manžela/ku = 3 409,50 Kč

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (nezaopatřené a studující děti) = 3 409,50 Kč

Částka, nad kterou se srazí vše bez omezení = 30 685,50 Kč

Co ovlivní výši exekučních srážek

O tom, jak vysokou částku ze mzdy exekutor dlužníkovi srazí, rozhoduje čistá mzda dlužníka a typ pohledávky, kterou exekutor vymáhá (pohledávky máme přednostní a nepředností).

Pokud dlužník živí manželku, manžela nebo nezaopatřené či studující děti, bude nezabavitelná částka o 3 409,50 Kč vyšší za každou vyživovanou osobu.

Neplatí to, pokud je dlužník v exekuci kvůli výživnému právě na dotyčnou vyživovanou osobu. Na manžela a manželku se jinak tahle částka přičítá, i když má svůj příjem. Když se z příjmů exekučně sráží oběma manželům, částka za vyživované dítě se připočte oběma.

Kalkulačka pro výpočet exekuce 2023 vám spočítá, jak velkou částku ze mzdy exekutor lidem v exekuci srazí.

Časté dotazy k výpočtu exekuce

Nezabavitelná částka k 1. lednu 2023

Od 1. ledna 2023 se nezabavitelná částka na jednotlivce vypočítá jako 2/3 součtu životního minima (4 860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (15 597 Kč). Výše nezabavitelné částky = 13 638 Kč. Pro vyživovanou osobu je nezabavitelná částka ve výši 1/4 nezabavitelné částky jednotlivce (13 638 / 4) = 3 409,50 Kč.

Jaká je maximální částka mzdy, kterou exekutor nezabaví?

Od 1. ledna 2023 je horní hranicí, nad kterou se srazí vše bez omezení částka 30 685,5 Kč. Je to částka ve výši 1,5násobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy částek (4 860 Kč + 15 597 Kč) x 1,5 = 30 685,5 Kč.

Výpočet exekuce 2023 online

Kalkulačka pro výpočet exekuce v roce 2023 vám spočítá exekuční srážky ze mzdy prováděné při exekuci. Pro použití potřebujete znát čistou mzdu, počet vyživovaných osob a také to, jestli osoba v exekuci má přednostní pohledávky.

Máte zájem o půjčku? Napište nám.
+420

Půjčky poskytujeme pouze se zástavou nemovitostí, která může být i zadlužena exekucí, hypotékou nebo ve vlastnictví jiné osoby.

Společnost NAJFIN CZ s.r.o. tyto osobní údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, pro plnění s tím spojených právních povinností a oprávněných zájmů správce.
Děkujeme,
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána!
5